środa, 6 marca 2019

Mirek Kujawa "Duch umysłu".


Duch umysłu – jest pod lewiatanem – jest wrogiem ducha wiary – to dwie skrajności. Wiara nie jest z tego świata: umysł, rozum i doznanie kierują tym światem ( duch umysłu)Jest wrogiem Jezusa – umysł tego nie ogarnia CO ZROBIŁ BÓG NA KRZYŻU. ROZUM ZABIJA WIARĘ. WYKRADA BOŻE OBIETNICE I NA KAŻDĄ MÓWI NIE – TO NIE MOŻLIWETo wojna pomiędzy cielesnością a działaniem Ducha Świętego (WIARĄ ). TEGO DUCHA TRZEBA ZWIĄZAĆ ABY DOTRZEĆ DO NIEZBAWIONEJ DUSZY. – TEN DUCH ZAŚLEPIA UMYSŁY NIEWIERZĄCYCH. TO JEST TWIERDZA UMYSŁU – MOŻE BYĆ ZNISZCZONA PRZEZ PRAWDĘ – JEZUS + SŁOWO. Duch ten powstrzymuje duchowy rozwój – wizja – JEST ON JAK PAJĘCZYNA WOKÓŁ DUSZY CZŁOWIEKA.   DUCHA POKONUJE PRAWDA,  ( SŁOWO )  IM WIĘCEJ PRAWDY W NAS TYM MNIEJ DUCHA UMYSŁU. CELEM W NASZYM ŻYCIU JEST PEŁNIA DUCHA. DUCH TEN WSPÓŁPRACUJE Z NIEWIARĄ, ZWĄTPIENIEM, POWĄTPIEWANIEM, BRAKIEM WIARY, NIEDOWIERZANIEM – więc docelowo związać wszystkie aby człowiek poznał Boga.


Słowo mówi:

Ef. 4 : 11 I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, (12): aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, (13): aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,(14): abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu,  (15): lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, (16): z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. (17): To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, (18): mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, (19):, mając umysł przytępiony oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością(20): Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, (21): jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. (22): Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze(23): i odnówcie się w duchu umysłu waszego, (24): a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. ( METANOJA ) (25): Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. (26): Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, (27): nie dawajcie diabłu przystępu. (28): Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. (29): Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. (30): A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. (31): Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. (32): Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.  …………………
I cały 5 rozdział do rozdziału 6:9 – nierząd, nieczystości i chciwość nawet nie wspominane. Również nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw czy błaznowanie


Duch umysłu jest naszym wrogiem

Ef. 4:18 mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich,

I Kor. 2:12 A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. (13): Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę.

I Kor. 2: 14  Lecz cielesny ( zmysłowy) człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. UBG

Kol. 1:21 I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał; (UBG) (22): W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem;

Judy 1: 19 Oni są tymi, którzy sami się odłączają, zmysłowi, niemający Ducha. [UBG]
(19): To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający Ducha. [BW]

Umysł niewierzącego jest zniewolony przez pożądania jego ciała a duch jego martwy. Nie ma zdolności aby żyć dobrze przed Bogiem. Nienawrócona osoba robi to co uważa za słuszne a to słuszne ma niewiele wspólnego z Bożymi zasadami –  więc nie dziwmy jak tak można tak grzeszyć. Można bo jest przyćmiony umysł. Paweł wyróżnia prawdziwie wierzącego : Ef 4 : 21-24  (21)  jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie.

(22): Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, (23): i odnówcie się w duchu umysłu waszego, (24): a obleczcie się
w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
Wierzący otrzymał nową wewnętrzną naturę  i ma się jej poddać aby prowadzić święte życie. Chrześcijanin ma wybór co do grzechu, niewierzący nie ma wyboru.

Świętość posiada dwa aspekty :   
I aspekt wiąże się z naszą pozycją w Chrystusie:

Ef 1 : 4  w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości.  Ta świętość jest wyłącznie rezultatem tego co Jezus dla nas uczynił. 

II aspektem świętości jest zachowanie ( UCZYNKI ) , które powinno wynikać z posiadania pozycji jaką mamy w Jezusie –  pozycja syna czy córki Bożej.

Pewne rzeczy, pewnym ludziom nie przystoją np. Prezydentowi pić piwo pod budką z piwem. Przez wiarę w Jezusa – staliśmy się synami Bożymi, masz nową pozycję.

Piotr tak to opisuje I Piotra 1 : 14 – 17  (14): 

Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, (15): lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, (16): ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. (17): A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, 
Bóg osądzi lub nagrodzi nas zgodnie z tym co robimy – to odnosi się do naszych działań. 

CO MÓWI NAM DUCH UMYSŁU
 •  PODSYŁA ZŁE MYŚLI np. o przyszłości - BÓG MA TYLKO DOBRE MYŚLI O NAS  - JER. 29:11  Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.
 • KIERUJE DO NAS POTĘPIENIE, OSKARŻENIE  Rzym 8:1  Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
 • MÓWI, ŻE NIE MOŻESZ TEGO CZY TAMTEGOFil 4:13  Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. MOGĘ STĄPAĆ PO DEMONACHŁuk 10:19  Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.
 •  CHCE OBARCZYĆ NAS TROSKĄ I ZMARTWIENIEMFil 4:6  Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
 •  SIEJE STRACH, LĘK, BOJAŹŃ – II Tym 1 : 7  Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
 • WYKRADA OBIETNICE BOŻE – Hebr. 6 : 12 abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice. DWA ELEMENTY – wiara + czas.
 • MÓWI NAM, ŻE JESTEŚMY NIESPRAWIEDLIWI – USPRAWIEDLIWIONY Rzym. 10 : 4 Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.
 • DAJE OBAWĘ, np. że stracę pracę, rodzinę – Hiob 3:25 Bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie.
 •  NAKŁANIA DO WYPOWIADANIA NEGATYWNYCH SŁÓW – STANIE SIĘ TAK JAK MÓWISZ – Mark 11:23 Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu sięCO ROBIĆ JAK MYŚLI PRZYCHODZĄ – PAMIĘTAJMY, ŻE BÓG MA DOBRA MYŚLI O NAS
 •  POKUTA Uniży się mój lud II Kron. 7 : 14  i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię.
 •  PODDAJ SIĘ BOGU JAK 4:7  Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
 •  Natrętne myśli alkoholowe – moje ciało jest świątynią nie będę jej bezcześcił.
 •  Natrętne myśli seksualne – pożądliwość oczu, pornografia.
 •  Odrzucenie, lęk przed odrzuceniem, poczucie bycia gorszym.
 •   Lęk, strach, bojaźń – ja nie mam tych duchów mam moc, miłość, trzeźwe myślenie.
 •  Nie mogę, nie dla mnie, nie mam kwalifikacji – albo patrzysz na siebie i swoje możliwości albo na  BOŻE możliwości mów – JESTEM TAKI JAK BOŻE SŁOWO MÓWI, ŻE JESTEM.
 •  Zachęcanie do grzechu, kuszenie à NIGDY TEGO NIE ZROBIĘ.
 • Jeżeli coś było możliwe dla innych ludzi w Biblii to jest też możliwe dla Ciebie – BO wszystko jest możliwe dla wierzącego.  MASZ TEGO SAMEGO DUCHA, KTÓRY JEZUSA WZBUDZIŁ Z MARTWYCH
OGŁASZAMY:  

KREW JEZUSA – OBJ. 12:11  A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
ZBROJA BOŻA – EF 6: 11 Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.
ZWIĄZUJEMY : Mat 16: 19 I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.
PRZYCHODZI ZŁA MYŚL TO à NIE ZGADZAM SIĘ Z TYM, NIE PRZYJMUJĘ TEGO, NAKAZUJĘ ABY TA MYŚL ODESZŁA ODE MNIE W IMIENIU JEZUSA –   np. lęk – ja nie mam ducha lęku, mam ducha mocy à DUCHU LĘKU WYJDŹ ZE MNIE W IMIENIU JEZUSA.

Ogłaszam krew Jezusa nad moim umysłem, wolą, emocjami ( duszą i ciałem) moją rodziną wg ciała i ducha. ZAKAZUJE DZIAŁAĆ DUCHOM ZEMSTY I ODWETU
Pokuta to nie tylko wyznanie grzechu à to wyznanie i odwrócenie się od niego, bez łaski nie dam rady pokonać grzechu. Bez Niego nic nie mogę uczynić, ALE WSZYSTKO MOGĘ W NIM.

Zielona Góra 2019.02.16.