wtorek, 9 lutego 2021

Elżbieta Stawnicka


Słowo Boże w walce duchowej. Moc ogłaszania.


Wyznanie = mówienie tego samego co…Bóg w swoim Słowie już powiedział, Hebr.3,1 – Jezus jest naszym arcykapłanem i usługuje nam jako Ten, który ogłasza to, co mówimy na ziemi przed tronem Boga-Ojca.

Poprzez wyznanie Słowa i słyszenie go budujemy swoją wiarę

Ogłaszanie=bardziej agresywne wyznawanie, to głośne, pełne mocy ogłaszanie tego, co mówi Bóg w danej sytuacji. Dawniej to heroldzi ogłaszali postanowienia króla na danym terenie. Ogłaszanie Słowa Bożego jest ustanawianiem rzeczy w mocy Ducha Św. Na etapie ogłaszania Słowo Boże mieszka już w nas...i jest ono objawione -Rhema.

Mat.24, 14 – proklamowana – głoszenie Ewangelii na całej ziemi.

Poprzez ogłaszanie Słowa do danej sytuacji mamy już zbudowaną wiarę i uwalniamy Ducha Św. przez ogłaszane Słowo. Tak jak Bóg.


Moja historie ogłaszania Słowa Bożego –1. Codzienne wyznawanie Słowa Bożego – pastor Bolesław Paliwoda. W ten sposób Słowo Boże – logos pracowało we mnie i przeszło z głowy do serca, np. ogłaszam podstawowe wersety o mojej tożsamości w Chrystusie oraz o tym, co będe robiła – np. wyganiała demony oraz kładła ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. Ew. Marka 16, 16-18. Potem zaczęłam to robić przez zbudowaną wiarę. Przeszłam od ogłaszania do czynienia.

2. Nauczanie Dereka Prince”a  nt. Mocy proklamacji. Mocno zakorzeniło się wtedy przekonania o mocy wypowiadanych słów. Przykład o mocy proklamacji islamu, który 5 razy dziennie ogłasza moc Allacha – to wyjaśnia moc islamu.

I. Słowo Boże musi zamieszkać w nas – sianie Słowa Bożego w samego siebie; Kolosan 3,16 „Niech was przepełnia Słowo Chrystusa”. ”Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie.”


Dlaczego mamy być pełni Słowa Bożego?

1. Słowo Boże jako miecz - Bo bój toczymy – Ef.6, 10-17 miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. Ten miecz musi być pod ręką, w nas, żeby kiedy zajdzie taka potrzeba, móc go od razu użyć, a nie dopiero szukać w Biblii odpowiedniego Słowa na daną sytuację, np. choroby, zamieszania emocjonalnego, presji duchowej, straty pracy, itp. Nie jesteśmy bezbronni, mamy dana nam całą zbroję Bożą, a miecz jest ofensywną jej częścią, którą możemy bezpośrednio razić przeciwnika. Arsenał broni musi być pełny, żeby można było z niego korzystać w odpowiednim czasie – gdy sytuacja jest zła.”


Jak używać miecza Ducha – Słowa Bożego?

1 a) Słowo Boże jako narzędzie w sytuacjach trudnych, kiedy walczymy przeciwko planom przeciwnika o wypełnienie Bożych obietnic – np. zachorujemy i walczymy o zdrowie.

Słowo Boże musi być w naszych ustach – to jest jak laser, który dotyka demony. Sugestywna jest wizja pewnego brata, który widział w Duchu, co się dzieje z demonami – jak są dźgane i ranione Słowem Bożym wypowiadanym głośno; nasze doświadczenie z uwolnień – jak demony uciekają przed Słowem Bożym wypowiadanym z wiarą w mocy Ducha Świętego.

  • Jesteśmy stworzeni na obraz Boga – Bóg wypowiadał Słowo i rzeczy stawały się, zaczynały istnieć – Hebr.11, 3...my także powołujemy rzeczy do istnienia – Słowo Boże i Duch Boży utworzyły wszechświat, np. jeżeli wypowiadamy Słowo Boże o uzdrowieniu to kiedy jesteśmy chorzy uwalniamy Słowo Boże, odnośnie uzdrowienia;

Słowo Boże plus Duch Boży (ruach) = się cud stworzenia, ustanawianie rzeczy na ziemi, postanowień Boga na ziemi.

To tak samo jakbyśmy zamiast Boga wypowiadali Słowo Boga.


-Poprzez Boże Słowo uwalniamy moc Ducha Świętego. Chodzi o to, by Słowo Boże się ucieleśniło. Ew. Jana 1, 1-4...w Słowie jest życie. Duch ożywia Słowo w taki sposób, że ono nie jest już pustą literą, ale ma w sobie życie Ducha; w. 14 – Jezus Chrystus jest Słowem ucieleśnionym, Ew. Jana 6, 63, - „To Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga.Słowa, które wam powiedziałem są duchem i są życiem,.”2 Kor. 3,6 martwe Słowo Boże /litera zabija, ale Duch ożywia.

  • Świadectwa

1. Moje świadectwo ogłaszania Słowa Bożego odnośnie życia i wiary mojej córki, zbawienia oraz służenia Bogu całą moją rodziną – wszystkie stały się rzeczywistością; ogłaszanie Słowa Bożego dotyczącego mojej przyszłości z Jer.29,11-13 – codzienna praktyka; ochrona mojej rodziny – codzienna praktyka ogłaszania Słowa Bożego.

2. Mirka Kujawy, Basi Kujawy – 7 udarów Basi-i nasze modlitwy ogłaszania – udary stwierdzone medycznie nic jej nie uczyniły-żadnego uszczerbku na jej zdrowiu; gdy modlimy się i nadal czujemy ból – przykład Mirka Kujawy z kręgosłupem, który uzdrowiony z różnych poważnych dolegliwości kręgosłupa, gdy był ostry atak bólu, zgromił go i dalej pracował – efekt ból minął bezpowrotnie; świadectwo o ogłaszaniu Słowa z wiarą, że nie zapłaci złotówki z nie jego kredytu – 80 tys. I tak się stało!

3. przykład Maciusia – był w krytycznym stanie z powodu wirusowego zapalenia serca – grupa Orłów Wojny codziennie modliła ogłaszając Boże dekrety wiary nad życiem Maciusia – efektem było jego wyzdrowienie i mimo że jest pod kontrola lekarską.


A jak to się ma do faktów?

Tu potrzebna jest wytrwałość w ogłaszaniu aż do widzialnego skutków.

Są fakty i jest Prawda Słowa Bożego. Fakty mają się dostosować do Słowa Bożego.


2. Słowo Boże jako młot Jer. 23, 29 „Czy moje Słowo nie jest jak ogień...i jak młot, rozbija skałę?”; nasze nieprzemieniony umysł często jest jak beton złożony z naszych opinii i chorych/kłamliwych przekonań.

-do burzenia warowni dla sprawy Bożej 2 Kor. 10, 4-5

oraz przemiany sposobu myślenia – Rzym.12, 2 BITWA O UMYSŁ

Twierdze warownie = systemy kłamliwych przekonań (logismos) chodzi o przemianę sposobu myślenia, mówienia i postępowania, np. moje twierdze warowne humanizmu, racjonalizmu Np. Twierdza warowna – odrzucenia,

Przykłady z uwolnienia – wyrzucenie ducha odrzucenia – to początek tego procesu, często po uwolnieniu jest atak na umysł, np. „byłeś niekochany i tak już będzie”: trzeba się temu przeciwstawić poprzez niezgodę na tę myśl, a potem wyznawanie i ogłaszanie Słowa Bożego dotyczącego Bożej miłości i akceptacji – co najmniej przez miesiąc (np. Listu miłosnego Boga Ojca do mnie – Psalm 139, itp.)W burzeniu warowni chodzi o to, by usunąć kłamstwa z umysłu i zastąpić je prawdą Słowa Bożego -1 Piotra 1 ,22 -oczyszczenie swojej duszy w posłuszeństwie prawdzie.

Np. Józef Jasiński i jego bałagan w głowie,


WZORCOWE PROKLAMACJE do codziennego użytku:


1. Obrona/ochrona siebie i rodziny – Izaj. 54,17 Żadna broń ukuta przeciwko mnie i mojej rodzinie/kościołowi nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie wystąpi przeciwko nam zadamy kłam.

Takie jest nasze dziedzictwo jako sług Pana, a nasza sprawiedliwość od Pana pochodzi.

Psalm 91, 1- 4.

2. Potrzeby – finansowe – 2 Kor. 9, 8 „A władny jest Bóg udzielić obficie swej łaski, abyśmy wszystkiego pod dostatkiem mogli łożyć na każdą dobra sprawę.

-Psalm 23, 1

3. Kiedy czuję się słaba. Mam zadanie do wykonania, które przekracza moje możliwości.

-Filipian 4, 13 Wszystko mogę wykonać przez Tego, który wzmacnia mnie od wewnątrz

4. Potępienie, oskarżenie – Rzym.8,1

5. Strach, lęk i bojaźń – 2 Tym.1, 7, Izaj. 54, 14 „Nie zagrozi mi ucisk – przestanę się bać, będę wolna od strachu – nie zbliży się do mnie.”

6. Odrzucenie, porzucenie, niskie poczucie wartości – Ps.27, 10; Rzym.8, 35; Hebr.13, 5 - „Nie porzucę cię, ani nie opuszczę.”

7. Lęk przed przyszłością, złe myśli na temat tego, co będzie – Jer. 29, 11-13.

8. Lęk przed śmiercią - 13Psalm 118,17 – gdy diabeł nas straszy np. śmiercią:”Nie umrę ale będę żył i będę opowiadać dzieła Pan,

9. Troska – I Piotra 5,7 Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o nas staranie.”, Filipian 4,6 - „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem powierzajcie prośby swoje Bogu.”

10. Choroba, niemoc – 1 Piotra 2,24 „Jezus sam grzechy nasze wziął na siebie, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, jego sińce i rany uleczyły nas, Przyp. Sal.4,20-22.