wtorek, 7 kwietnia 2020

Czas reorganizacji Kościoła i przygotowania się na powtórne przyjście Pana Jezusa


Przykład z dziejów Izraela, gdy Hiskiasz zaczął naprawiać świątynię Pana opisana w 2 ks. Kronik w 29, 30 i 31 rozdziale jest bardzo interesująca – dla naszego pouczenia. Jest to Słowo dla nas chrześcijan aktualne zawsze, a zwłaszcza w tym czasie, który jest krótki, tuż przed powtórnym nadejściem naszego Pana na ziemię. My bowiem jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Trzeba ją szybko uporządkować i sprawić, by była cała poświęcona dla Pana, by Duch Święty ją wypełnił swoją „oliwą" w taki sposób, byśmy byli mądrymi pannami, a nie głupimi.

Wydał wtedy polecenie do Lewitów: ”Poświęćcie się jak najszybciej i poświećcie świątynię Pana... Usuńcie z miejsca świętego, (tj. duszy – przypis autorki) cokolwiek jest tam nieczyste.” 2 Ks. Kronik 29:5.

Czas jest krótki, bo dotychczas wielu z nas spało, odkładaliśmy sprawy Boże na później, zajmowaliśmy się życiem doczesnym, kręceniem się wokół własnych spraw, lekceważąc stan swojego wnętrza (świątyni Ducha Bożego w nas) -  Ks. Aggeusza 1:2-4.


Teraz czas na folgowanie sobie, dogadzanie swemu ciału (chrześcijaństwo skoncentrowane na sobie skończyło się!). To, co niegdyś uchodziło płazem, teraz się nie ostoi, bo Pan przyłożył pion do Kościoła - „już więcej mu nie przepuszczę.” (Ks. Amosa 8:2).

„TERAZ więc, moi synowie, NIE OCIĄGAJCIE SIĘ! Pan wybrał Was przecież, abyście stali przed Nim, służyli Mu, pełnili powierzone wam obowiązki i spalili kadzidło.” (2 Ks. Kronik 29:11).

W jaki sposób mamy się przygotować do radykalnej zmiany? Jak zacząć robić porządki w swojej duszy i w swoim życiu?

1. Oczyszczenie świątyni – 2 Ks. Kronik 29:17-18. Kto jeszcze ma niezałatwione sprawy w życiu, kto jeszcze nie przebaczył komuś, kto jest poraniony w duszy i buduje swoje życie na krzywym fundamencie oraz karmił swoją duszę żalem, goryczą, osądem kościoła, osądem innych ludzi, krytyką, brakiem miłosierdzia, chodził w pyszne i dumie - to teraz stoi przed szansą (być może ostatnią?) POKUTY, UNIŻENIA SIĘ PRZED PANEM (2 Ks. Kronik 7:14). Przed szansą naprawienia tego, odwrócenia się od cielesnego stylu życia... i powrotu do Pana całym swym życiem.

2. Uwielbienie w świątyni Pana – 2 Ks. Kronik 29:27-30. Trzeba zacząć od podziękowania (a jest za co!) - od rzeczy małych (jedzenie, picie, mieszkanie, zdrowie), a skończywszy na wszystkim, co mamy w Chrystusie jako ułaskawieni, usprawiedliwieni, kochani! A potem wyrażamy swoją miłość do Niego – także pomagając innym i pochylając się nad tym, którzy łakną i pragną Boga, nad tymi, do których nas Duch Boży pośle (na tym polega uwielbienie Pana).

3. Wieczerza Pańska – 2 Ks. Kronik 30:1-5. Hiskiasz zaprosił cały lud na obchody Paschy ku czci Pana, Boga Izraela. Praktykujmy spożywanie Wieczerzy Pańskiej po domach, w rodzinach jak to było w zwyczaju pierwszych chrześcijan (Dz. Ap. 2:42-46). Stosowanie krwi Jezusa i Jego ofiary ma szczególne znaczenie w czasie takim jak ten, gdy my i nasze rodziny potrzebujemy ponadnaturalnej ochrony Pana... Mamy ją we krwi Baranka Bożego! Tylko trzeba jeszcze pomazać odrzwia naszych mieszkań (przez wiarę głoszoną naszymi ustami z głębi Ducha).

4. Wznowienie służby w świątyni Pana – 2 Ks. Kronik 29:35-36. Każdy wierzący ma powstać jako kapłan w swoim domu, by sprawować służbę Ducha (Rzym 12:1-2, 1 List Piotra 2:5). Mamy też pytać Ducha Świętego: "Do kogo chcesz mnie dziś posłać?".

5. Wstawiennictwo za tymi, którzy są słabsi w wierze – 2 Ks. Kronik 30:18-19 „Przebacz każdemu, kto serce swoje skierował ku szukaniu Twojej woli, Pana Boga swoich ojców, lecz nie jest tak czysty, jak to powinno być w przypadku poświęconych”. A Pan wysłuchał Hiskiasza.


Zamiast krytyki i wywyższania się kosztem słabszych, wstawiaj się za bratem/siostrą, którzy nie są tak dojrzali jak Ty... Tak wygląda noszenie brzemion innych.


Efektami praktykowania porządków i uświęcenia świątyni Pana w nas będzie:

1. RADOŚĆ – 2 Ks. Kronik 30:26-27.

2. Zniszczenie bałwochwalstwa w narodzie – 2 Ks. Kronik 31:1.

3. Odpowiedzialność kapłanów (mężów i ojców w rodzinach) oraz usługujących w różnych posługach – 2 Ks. Kronik 31:2-3.

4. Wzrost ofiarności ludzi na sprawy Boże – 2 Ks. Kronik 31: 4-15. Trzeba było zbudować spichlerze z powodu obfitości ofiar (także dobrowolnych) i dóbr.

5. Nawrócenia całych naszych domów – 2 Ks. Kronik 30:9 – wrócą z ziemi wroga do Boga.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.